حمل تانکر آب

تیر ۱۴, ۱۳۹۷
آب رسانی با تانکر آب

آب رسانی با تانکر آب

آب رسانی با تانکر آب توسط ماشین مخصوص حمل آب انجام میشود   پخش آب با تانکر آب شرب برای مناطق که با کمبود آب شرب […]